• İlamlı ya da ilamsız takipler
  • Kambiyo (Bono, senet, çek) takipleri
  • İstihkak davaları
  • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz
  • İcra takiplerine, imzaya ve borca itiraz davaları
  • Menfi tespit ve istirdat davaları
  • Menkul rehninin ve ipoteğin paraya çevrilmesi
  • İcra hukukundan kaynaklanan sair uyuşmazlıklar